GOFYNNWCH AM EIN CYNIGION ARBENNIG AR GAEL I GRWPIAU O GOLFFWYR!

PRISIAU 2011 WEDI EU CADW'R UN FATH A 2010! CLICIWCH YMA AM BRISIAU

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl chi a'ch teulu yn ein gwesty bendigedig ym mhentref pysgota bychan Morfa Nefyn. Nid yw amser wedi newid fawr ddim ar y rhan hyfryd hon o baradwys a'i chefndir o harddwch naturiol amrywiol. 0 fynyddoedd pell Eryri, o amgylch baeau a chilfachau'r arfordir tywodlyd, ac ar draws wyneb hardd Môr Iwerddon a'r clytwaith o liwiau sydd i'w gweld yn y Parc Cenedlaethol; mae'r dewisiadau sy'n eich aros mor amrywiol â'r tir ei hun.

Fairway_Country_Hotel_NefynYng Ngwesty Gwledig Fairway, rydych mewn lleoliad perffaith i fanteisio ar yr atyniadau, y golygfeydd, y tirlun a'r anturiaethau a gynigir yn Ileol. Os byddwch yn mwynhau gem o golff, gallwch ymweld â Chlwb Golff Nefyn a'r Cylch gerllaw, cwrs sydd ymysg y 100 cwrs golff uchaf oherwydd her y lleoliad agored hwn yn ogystal â' i harddwch. Mae'n gwrs golff unigryw sydd wedi rhoi llawenydd i chwaraewyr ac ymwelwyr fel ei gilydd ers blynyddoedd lawer. Rydym yn sicrhau noson dda o gwsg i chi, brecwast gwerth chweil a chyngor i sicrhau eich bod yn gwneud yn fawr o'ch ymweliad. Rydym yn falch iawn o'n enw da am gynnig gwasanaeth personol a chyfeillgar sy'n denu ein gwesteion yn 61 dro ar 61 tro.

Adeiladwyd y gwesty ei hun yn 61 ym 1864 ac yn ddiweddar cafodd ei atgyweirio'n llwyr. Serch hyn, rydym wedi llwyddo i gadw cymeriad yr adeilad tra'n sicrhau'r cyfleusterau cyfoes yr ydym un ac oll yn eu cymryd yn ganiataol. Byddem wrth ein bodd yn rhannu'r llwyddiant hwn gyda chi.

Fairway_Country_Hotel_NefynBeth bynnag fo eich diddordeb, mae'r ardal hon yn sicr o gynnig cyfle i chi gymryd rhan, gan gynnwys gwylio adar, cerdded mynyddoedd, syrffio, beicio, golff, hwylio ac wrth gwrs, pysgota. Mae teithio'n Ileol yn bleser, boed hynny ar gludiant cyhoeddus, mewn car, ar droed neu ar feic; cewch gyfle i werthfawrogi'r harddwch o'ch cwmpas ar bob tu. Rydym yn berchen ar wybodaeth leol drylwyr a byddem yn falch o allu eich cynorthwyo i gynllunio eich arhosiad gyda ni. Mae croeso i chi ffonio neu ysgrifennu a gallwn sicrhau y byddwch yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ac o amgylch ardal Pwllheli.

 

Er lles a phleser pob un o'n gwesteion mae gennym bolisi dim ysmygu ac nid ydym yn caniatáu anifeiliaid anwes yn y gwesty.

 
 
Hosting and updates by Mercwri